Obchodní podmínky

Název obchodu midu-games.com
Společnost Midu Sports Creative s.r.o.
Sídlo Nevanova 1048/3, 163 00 Praha, ČR
IČO 07628005
DIČ CZ07628005
Bankovní spojení 000000-5487755319/0800
Telefon +420 607 668 947
E-mail info@midu-games.com

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese midu-games.com

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.fotbalovysvet.com. Předmětem těchto webových stránek je prodej zboží.
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující provádět objednávání zboží.

Kupující může objednávat zboží také bez registrace přímo na webové stránce obchodu.

Registraci na webové stránce mohou provádět pouze osoby starší 18 let.
Přístup k uživatelskému účtu je chráněn uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S osobními údaji odběratele je nakládáno plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Kupující prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Kupující je povinen uvádět pouze pravdivé a aktuální osobní údaje.
Osobní nebo přihlašovací údaje kupujících nejsou poskytovány třetím osobám.
Prodávající nenese odpovědnost za zneužití přihlašovacích údajů kupujících, pokud jejich zneužití prokazatelně nezpůsobil.

4. CENA ZBOŽÍ

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně cen jednotlivého zboží.

Ceny veškerého zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

Kupující je s celkovou cenou objednávky seznámen ještě před jejím potvrzením.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu a nevypršela lhůta časově omezené kampaně, pokud byla součástí takové kampaně.

Bude-li na internetovém obchodě www.fotbalovysvet.com prokazatelná technické závada, která zapříčiní chybně uvedené ceny, může prodávající z obchodní smlouvy odstoupit.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouva mezi dodavatelem a odběratelem nabývá platnosti okamžikem zaplacení objednávky.

Platbou odběratel stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky, jež jsou pro obě smluvní strany závazné a obě smluvní strany jsou povinny se jimi řídit.
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména tyto informace:
– o objednávaném zboží (druh, počet kusů…)
– způsobu úhrady kupní ceny zboží
– o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jen jako „objednávka“) a informace o nákladech spojených s jeho dodáním.
Před zasláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat, případně změnit údaje, které do objednávky kupující vložil.

Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit a zaplatit“ nebo „Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky zašle potvrzení o této objednávce elektronickou poštou, a to na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Prodávající má právo zrušit objednávku, je-li dodávka objednaného zboží nemožná. V případě, že kupující zaplatil objednávku předem, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 7 dnů od zjištění uvedené skutečnosti.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu několika způsoby uvedenými v objednávkovém formuláři.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

Splatnost kupní ceny:
V případě platby na dobírku je splatnost při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je splatnost do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

7. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Kupující zvolí působ doručení zboží v objednávkovém formuláři.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Prodávající podle kupní smlouvy je povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to v zákonné lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno buď písemně doporučeně na adresu: Midu Sports Creative s.r.o., Nevanova 1048/3, Praha 16300; či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@midu-games.com

Zároveň do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu, je nutné doručit vrácené zboží – doporučené rovněž na adresu Midu Sports Creative s.r.o., Nevanova 1048/3, Praha 16300.

Kupující, který odstoupí od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

Prodávající do 3 pracovních dnů posoudí stav vráceného zboží, zda není poškozené.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené bude poškozené, opotřebené či neúplné, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu peníze za vrácené zboží ve stejné formě, v jaké je přijal, pokud se nedohodnou jinak.
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnost a kupující je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

9. REKLAMACE

Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím, stejně jako v kamenném obchodě. Prodávající zodpovídá za vady zboží, které jsou způsobené jeho výrobou, či je objevili v průběhu záruční doby. Nevztahuje se na vady způsobené nešetrným zacházením nebo mechanickým poškozením.
Reklamaci je možné uplatnit poštu, odesláním na adresu: Midu Sports Creative s.r.o., Nevanova 1048/3, Praha 16300.

Ke zboží prosím přiložte kopii dokladu o zaplacení a dále popište o jakou vadu se jedná a jakou požadujete nápravu (výměnu za nový produkt, vrácení peněz,..). Nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje (jméno, telefonní číslo, email,..)

Kupující je informován o průběhu reklamace co nejdříve to půjde.

10. OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracování osobních údajů za účelem realizace dodání zboží probíhá bez souhlasu zákazníka. Osobní údaje kupujícího jsou nevyhnutelné k tomu, abychom s nimi mohli uzavřít smlouvu, a v případě, že nám osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání atd.) neposkytne, poté s ním uzavřít smlouvu nemůžeme. Více v záložce GDPR –

11. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky se řídí ustanoveními zák. č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit, bude-li to nezbytné.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.11.2018.

Rolovat nahoru
Váš košík

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. Více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít