VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti Midu Sports Creative s.r.o.
IČO: 07628005
se sídlem Nevanova 1048/3, 163 00 Praha,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 304325

(dále jen „Prodávající“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Prodávajícího jakožto provozovatele internetového obchodu MIDU games upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://midu-games.com/  (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.2. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.4. Obchodní podmínky se vztahují jak na případy, kdy Kupujícím je osoba, jež jedná při uzavírání Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“), tak i na případy, kdy Kupujícím je fyzická osoba, jež jedná při uzavírání smlouvy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Rovněž obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu.

2.4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  2. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, včetně informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
  3. doručovací a fakturační adrese Kupujícího,
  4. způsobu úhrady kupní ceny zboží

(dále společně jen jako „Objednávka“).

2.5. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Po odeslání Objednávky již Kupující nemůže měnit údaje, které vložil do Objednávky, ani opravovat chyby v Objednávce. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí emailem, a to na emailovou adresu Kupujícího uvedenou  v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa Kupujícího“).

2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu e-mailem, a to na Elektronickou adresu kupujícího.

2.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.9. Uzavřením Smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a reklamačním řádem Prodávajícího, který je jejich součástí a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky a zejména reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním Objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit na Webové stránce.

2.10. Uzavřené Smlouvy jsou archivovány Prodávajícím v elektronické formě. Přístup k archivovaným Smlouvám má výlučně Prodávající.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy Kupující uhradí Prodávajícímu předem, a to jedním z následujících způsobů:

  1. Bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay provozované společností GOPAY s.r.o., IČO: 260 46 768, se sídlem Planá 67, PSČ 37001;
  2. Bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího na základě e-mailem zaslaného potvrzení Objednávky Prodávajícím spolu s platebními údaji a číslem Objednávky.
  3. Při dodání zboží přepravcem (dobírkou), které zajišťuje společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.

3.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího a odeslání zboží probíhá až po přijetí platby.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITELEM

4.1. Kupující, který je Spotřebitelem bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Smlouvy, jejímž předmětem je dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Kupující porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v odst. 4.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující, který je Spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. K odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je ke stažení zde. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na emailovou adresu info@midu-games.com.

4.3. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy.  Vrácení zboží formou dobírky nebude Prodávajícím akceptováno. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. Prodávající je oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

4.5. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy dle čl. 4 Obchodních podmínek, Prodávající vrátí Kupujícímu přijaté peněžní prostředky do sedmi (7) dnů ode dne, kdy mu Kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

4.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.7. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím

4.8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.9. Odstoupení od Smlouvy Podnikatelem

  1. Kupující, který je Podnikatelem, může od Smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v Reklamačním řádu Prodávajícího.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5. 1. Způsob přepravy a dodání zboží si zvolí Kupující v Objednávce. Zboží je Kupujícímu odesláno prostřednictvím společnosti Zásilkovna s.r.o., IČO: 28408306, se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9.

5.2. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.3. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v Objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu, který je Podnikatelem, předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Prodávající odevzdá zboží, které má odeslat, Kupujícímu, který je Spotřebitelem až, jakmile mu věc předá dopravce.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží upravuje Reklamační řád Prodávajícího, případně mohou být upraveny ve zvláštních dodacích podmínkách Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Objednávky jsou vyřizovány neprodleně po uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž dodací lhůty jsou vždy uvedeny u jednotlivého zboží. Prodávající zboží připraví odešle Kupujícímu až v okamžiku, kdy Kupující uhradí kupní cenu v plné výši dle čl. 3 Obchodních podmínek.

6.2. V případě, že Prodávající nebude schopen z různých důvodů dobu dodání dodržet, bude kontaktovat Kupujícího a informovat ho o reálném termínu odeslání objednaného zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího související s právy z vadného plnění, jsou upraveny v Reklamačním řádu Prodávajícího, který je dostupný na midu-games.com/reklamacni-rad.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající neodpovídá za užívání zboží způsobem, který se liší od způsobu použití uvedeného v návodu k použití daného zboží. Prodávající též neodpovídá za případné vady zboží vzniklé v důsledku užívání zboží takovým nesprávným způsobem, nebo škodu vzniklou Kupujícímu nebo třetí straně v důsledku užívání zboží nesprávným způsobem.

8.3. Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží.

8.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem, vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Informace o zpracování osobních údajů Kupujících v souvislosti s plněním Smlouvy naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na midu-games.com/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. V případě, že dojde mezi Kupujícím, který je Spotřebitelem, a Prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující – Spotřebitel, podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

11. VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

11.1. Všechna oznámení mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se vztahují k těmto Obchodním podmínkám, nebo která mají být učiněna na jejich základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím Webového rozhraní obchodu, nebo prostřednictvím e-mailu Prodávajícího info@midu-games.com a e-mailu Kupujícího uvedeného v Uživatelském účtu nebo v Objednávce.

11.2. Kupující a Prodávající se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů, Kupující, který má vlastní Uživatelský účet, tak učiní aktualizací svých kontaktních údajů v Uživatelském účtu.

11.3. Kupující prohlašuje, že vůči fyzickým osobám uvedeným ve Smlouvě splnil informační povinnosti dle čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ohledně předání osobních údajů takové osoby Prodávajícímu a v tomto ohledu již Prodávající, jakožto samostatný správce, nemusí příslušné fyzické osoby dále informovat.

12. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.2. Prodávající je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webové stránce a informace o tomto doplnění a/či změně bude Kupujícímu, který má Uživatelský účet také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Uživatelském účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti.

12.3. Prodávající je oprávněn uvádět poskytování plnění Kupujícímu dle Smlouvy ke své vlastní prezentaci, jakožto referenci.

12.4. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

12.5. Kupující souhlasí, že Prodávající má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Kupující nesmí převést, postoupit, zastavit či jinak zatížit své pohledávky za Prodávajícím bez písemného souhlasu Prodávajícího.

12.6. Kupující tímto na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

12.7. Smluvní strany se zavazují vzájemně se neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností stran nebo mohou mít vliv na další platnost Smlouvy.

12.8. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

12.9. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2020